En oberoende informationstjänst.
 
Behandlingen

Hur många implantat behövs?

Implantat insatt vid
platsen för den ena
framtanden
Implantat insatt vid
platsen för den ena
framtanden
Krona fastcementerad på
implantatet
Krona fastcementerad på
implantatet

Saknas en enda tand i en för övrigt fullt betandad käke används ett implantat som fäste för en krona.

Saknas det flera tänder bedöms om det behövs ett implantat för varje ny tand eller om en bro ska göras.
 
Detta beror på bland annat tillgången på ben i området, kvaliteten på benet, om implantaten kan placeras på ett sätt som ger ett utseendemässigt bra resultat, den belastning som bron kommer att utsättas för vid bitning och tuggning mm. Detta bedöms efter en röntgenundersökning och en noggrann analys av hela bettet. Man måste ta hänsyn till alla tänder i munnen, deras aktuella tillstånd och deras framtidsutsikter.

Då alla tänderna saknas i en käke brukar 4-6 implantat inopereras i underkäken. I överkäken görs helst 6 st beroende på att kvaliteten på benet normalt är sämre än i underkäken. Antalet implantat som ska sättas i en käke bedöms utifrån hur implantaten kan placeras i benet för att få det bästa fästet och i förhållande till de kommande tändernas placering.

Man försöker sätta in så långa implantat som möjligt. Inte sällan måste gamla proteser justeras eller kanske t.o.m. göras om innan man kan bedöma hur tänderna i den nya implantatbron ska placeras. En fullständig bedömning av hur långa implantat, hur många och exakt hur de kan sättas i benet kan aldrig helt göras förrän vid själva operationstillfället.
Läs mer om tandimplantat här

Är implantatoperationer smärtsamma?

En implantatoperation orsakar sällan smärta. Operationen sker under lokalbedövning och då bedövningen upphör upplevs oftast ömhet i munslemhinnan. Denna ömhet går över efter någon vecka. Normalt får man lugnande medicinering inför operationen. Komplikationer såsom infektioner och smärta förekommer sällan.

Hur lång tid tar läkningen runt en implantatskruv?

Slemhinnan läker normalt på 7-10 dagar. Implantaten är under operationen insatta i fast kontakt med benet. Benläkningen, den s.k. osseointegreringen, innebär att benet på mikroskopisk nivå växer in mot implantatets yta och förankrar det mera fullständigt.

Tänder behandlad med implantat och bro
Tandlöshet bakom den
övre hörntanden på högra
sidan som behandlats med
implantat och bro.

Tänder efter implantat
Osseointegreringen, liksom läkning av t.ex. benfrakturer, påbörjas efter någon vecka och är normalt helt färdig efter ca 1 år. Benläkningen genomgår olika stadier och implantatet är under denna tid mycket känsligt för att röras ur sitt läge. En försiktig belastning kan verka stimulerande på beninläkningen om den sker på rätt sätt. Fyra månaders inläkning har ansetts nödvändig i underkäken och 6 månader i överkäken, innan man börjar belasta med kronor eller broar. Dessa inläkningstider håller idag på att omvärderas. Ofta, framför allt i underkäken, kan implantaten belastas redan efter någon vecka. Huruvida detta är möjligt bedöms vid operationen.

De olika implantaten skiljer sig ofta i utformningen och hur de opereras in i käkbenet. Oftast läker de in i benet övertäckta av slemhinna. Vid en andra operation kompletteras implantatet med en förlängningsdel som perforerar slemhinnan. Till denna del fästs bron. Vissa implantat, t.ex. ITI Dental Ímplant SystemR, är inte täckta av slemhinnan under inläkningen och kräver därför inte en andra operation. Denna teknik, med endast en operation, kan också användas på andra implantattyper. Det avgörs från fall till fall ofta beroende på förutsättningar, t.ex. bentillgång.

Det har utvecklats en speciell metod (Novum; Brånemark SystemR), där man redan samma dag som implantaten sättes in får den färdiga bron.

Här kan du läsa mer om tandimplantat

Stort antal fabrikat

Underkäke med implantat
Sex implantat i en underkäke.
Bro fastskruvad på implantat
Bron fast skruvad på implantatet
Man kan idag inte säkert säga vilken implantatmetod som är bäst. Det implantatsystem som vetenskapligt har dokumenterats mest och längst är det svenska Brånemark System®, som fungerat som en standard för alla efterföljare. Andra implantatsystem som finns på den svenska marknaden och som använts med stor framgång är t.ex. ITI Dental Ímplant System® och Astra Tech Implant®, Strauman®, Paragon®, Implamed®.

Kronan fästes i implantatet

Det är i implantatet man fäster själva tandkronan. Tandkronan kan vara enstaka eller ingå i en bro och kan skruvas fast på implantatet eller cementeras fast.

Är det en enda tand som saknas kan man göra den nya kronan mycket lik den ursprungliga tanden. Ju fler tänder som saknas, och ju längre tid som gått sedan tänderna förlorades, desto mer har käkbenet där tänderna tidigare satt förändrats. Detta gör att implantaten inte kan placeras så som de ursprungliga tandrötterna satt. Den nya tandbron måste därför också göras annorlunda än de ursprungliga tänderna.

Nödvändigt med god munhygien

Hygienen på implantaten måste hållas på samma höga nivå som på de egna tänderna. Plaquebildning, det vill säga ansamling av munbakterier sker både på de egna tänderna och på implantaten. För att underlätta rengöringen utformar man kron-och broersättningen så att patienten lätt kan komma åt med tandborste eller annat hjälpmedel. Ofta följs denna del av behandlingen upp hos en tandhygienist.
Hitta mer information om tandimplantat här

Sponsorer

Tandläkare

© TandvårdsGuiden 2016· All Rights reserved.
Terms of Use